Linux CentOS安装 SSR 酸酸乳 V2RAY WireGuard BBR加速 代码收集整理,只要这一贴就够了

首先建议先安装宝塔面板,然后再装其它的,会解决很多烦人的依赖库出错问题,由于不同VPS服务商集成的系统组件不一样,所以我建议宝塔装好登录进去后,它自动弹出安装Web环境,你可以把这个也装了,会减少不少的麻烦,真的,你相信我.

yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && bash install.sh

安装 酸酸乳


wget --no-check-certificate -O shadowsocks-all.sh https://raw.githubusercontent.com/teddysun/shadowsocks_install/master/shadowsocks-all.sh && chmod +x shadowsocks-all.sh && ./shadowsocks-all.sh 2>&1 | tee shadowsocks-all.log

————————
安装 v2ray(单用户)

bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray.sh)

用v2ray的请注意,一定要保证服务器上的时间和你客户端的一致,时区要一样,否则有可能你连接不上,我就吃过亏,研究了好久才明白是这个问题。
如何修改时区,请参考我的这个帖子
http://www.bgegao.com/2019/06/1434.html

安装 v2ray(多用户)(如果就一个人用,不推荐)
github.com/sprov065/v2-ui
blog.sprov.xyz/2019/08/03/v2-ui/

bash <(curl -Ls https://blog.sprov.xyz/v2-ui.sh)

------------------------
再来一个功能强大的安装脚本(NEW)
https://github.com/mack-a/v2ray-agent
------------------------

安装 WireGuard

wget https://raw.githubusercontent.com/atrandys/wireguard/master/wireguard_install.sh && chmod +x wireguard_install.sh && ./wireguard_install.sh

安装 BBR加速

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

装好后如果想测试速度,看这个
https://www.bgegao.com/2019/05/1375.html

-------------------

https://doubibackup.com/ 这个博客有较多相关资源发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

+ 75 = 78