https://blog.csdn.net/weixin_49393427/article/details/112948712

全部使用国外DNS可以用这个(但是有个问题,比如你打开淘宝就会显示 淘宝国际站,因为是国外的DNS解析到国外的服务器了)

proxy-dns: true
proxy-dns-upstream:
  - https://1.0.0.1/dns-query
  - https://cloudflare-dns.com/dns-query
  - https://dns.google/dns-query
  - https://dns.quad9.net/dns-query
  - https://doh.opendns.com/dns-query
  - https://1.1.1.1/dns-query
  - https://dns.adguard.com/dns-query

By jack

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

+ 11 = 12