Delphi线程池代码uThreadPool

取自卢伟的专栏DELPHI 线程池代码(http://blog.csdn.net/babyvspp/archive/2008/01/01/2008234.aspx),封装的十分完美,用法也非常简单,可以根据使用者设定的初始工作线程数和最大线程数以及线程执行时间自动增加工作线程。 此发布修改了原作者在线程池Free时的一点问题:“不能结束工作中的工作者线程(资源死锁)”。
用法:
// 创建线程池 FThreadPool := TThreadsPool.Create(Self); // 创建线程池
FThreadPool.ThreadsMin := 5; // 初始工作线程数
FThreadPool.ThreadsMax := 50; // 最大允许工作线程数
FThreadPool.OnProcessRequest := DealwithCommRecvData; // 线程工作函数
(DealwithCommRecvData在工作者线程的Execute方法中被调用) // 使用线程池
var  AWorkItem: TRecvCommDataWorkItem; // 继承自TWorkItem
begin  
AWorkItem := TRecvCommDataWorkItem.Create;  
Move(PData[0], AWorkItem.FRecvData[0], PDataLen);  
AWorkItem.FRecvDataLen := PDataLen;  
FThreadPool.AddRequest(AWorkItem); // 向线程池分配一个任务
end;

uThreadPool

一条评论

  1. :exclaim: :exclaim: :exclaim: 地址失效了 😆 站长可以补发一下嘛?谢谢

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

63 + = 66